קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

הוראות תדלוק בדלקן בתחנות הדלק "דור אלון"


. יש לִִּּהכניס אִּת פִּיית מִּשאבת הִּדלק הִּמתאימה, לִִִּּּפתח מִּילוי הִּדלקִּ ברכב. רכבי בִּנזין דִִּּלק -ִּ 95 , רִּכבי דִּיזל סִִּּולר.ִּ -
2 . בִּרגע שִּהוכנסה הִּפיה,ִּ מִִּּתבצעת קִּריאה אִּוטומטית שִּל הִּדלקן בִּרכב.ִִִּּּ במסך שִּל הִּמשאבה יִּהיה כִּתוב: "ִִּּתדלוק בִּהתקן תִּדלוק".
3 . יִּש לִִּּלחוץ עִִִּּּל יִּדית הִּמשאבה לִּתדלוק. לִִּּאחר סִּיום הִּתדלוק לִּהחזיר אִּתִִּּ משאבה לִּמקומה, לִִּּסגור אִּת פִּתח הִּדלק בִּרִּכב וִּלנסוע לִּשלום. אִִּּין צִּורךִִּּ להביא קִּבלות.
4 . יִּכול לִּקרות לִּעיתים רִּחוקות, שִִּּהמשאבה לִּא מִּצליחה לִּקרוא אִּתִִּּ הדלקן. יִִּּש לִּעבור לִּמשאבה אִּחרת וִּלנסות מִּחדש. אִּין צִּורך לִּהילחץ גִִּּםִּ ם הִִּּמתדלק בִּתחנה אִִּּומר לִּכם שִּאין דִּלקן בִּרכב.ִּ בִִּּכל הִּרכבים מִּותקןִִּּ דלקן. נסיעה טובה ובטוחה, 

עידן יגודה
חסר רכיב