קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

השיוך והבחירות // עדו ספקטור


הבחירוִּת מִּתקרבות וִִּּלתוצאותיהן יִּכולות לִּהיות הִּשפעות גִּם עִּל הִּשיוך.ִּ
כידוע הִּסכם הִּשיוך הִִּּוא בִּין הִּמדינה וִּהקיבוץ. אִִּּם בִּהנהגת הִּמדינה יִּעִּמדו מִּטורפיםִּ
ביביסטים, זִּה יִּכול לִּהשפיע עִּל הִּהסכם. אִִּּנשי בִּיבי כִּבר הִּבטיחו, שִִּּכאשר יִּעלו לִּשלטוןִִּּ
יעשו חִּשבון עִּם הִּמתנגדים. תִּהיה זִּו טִּעות וִּחוסר אִּחריות, לִִּּא לִּהתייחס לִּנקודהִּ חִּשובה זִּו.

המצב כִּעת לִּא הִּכי אִּופטימי. גִּוש בִּיבי מִּורכב מִּ- 4 מִִּּפלגות גִּדולות וִּבינוניות, שִִּּאין עִּליהןִִּּ
מורא אִּחוז הִּחסימה. לִּעומת זִּאת הִּגוש שִּלנו, מִּורכב מִּרסיסי מִּפלגות שִּעלולות לִּיפול.ִּ
האחריות אִּומרת לִּא לִּמהר וִּלחכות לִּתוצאות.ִּ

הערה: נִִּּכון לִּהיום, הִּהורשה כִִּּבר מתקיימת. חִּברים מִּקבלים אִּת בִּית הִּמִּשפחה לִִּּאחרִִּּ
פטירת יִּקיריהם. כִּל זִּה נִּעשה לִּשביעת רִּצון הִּיורשים, וִּבלי תִּשלומים מִּיותרים לִּמדינה.ִּ

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב